Gwarancja na produkty

Gwarancja na produkty

Gwarancja producenta

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz zapieczętowanego opakowania

Firma Marco Caffe jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a  producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie wysłanej informacji drogą e-mail, pocztą, przesyłką kurierską, osobiście w siedzibie firmy Marco Caffe.
W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z  którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w  Sosnowcu.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Marco Caffe wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.
W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez sklep.

W sytuacji gdy przesyłka reklamacyjna ma zostać odesłana na inny adres niż ten, który widnieje w zamówieniu z którego pochodzi reklamowany produkt, konieczne jest przesłanie nowych danych adresowych . Jeżeli takiej informacji nie otrzymamy, przesyłka zwrotna zostanie wysłana na stary adres.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu
wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Marco Caffe ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.